Thể lệ
cuộc thi

Tìm hiểu thêm

Giải
thưởng

Tìm hiểu thêm

Bài thi

Xem tất cả

PHẠM HOÀNG OANH

1 bài đăng 685 votes

Huy Zib

1 bài đăng 151 votes

Nguyễn Văn Thanh Ngọc

2 bài đăng 92 votes

Zang Korean

1 bài đăng 45 votes

Trần Nguyễn Hồng Ngọc

1 bài đăng 1 vote

Dấu ấn KOC Vietnam 2022

Trailer

KOC VIETNAM 2022 | Trailer

EPISODE 1

KOC VIETNAM 2022 | My DNA - Chất riêng của tôi

EPISODE 2

KOC VIETNAM 2022 | Stop Marketing, Start Storytelling

EPISODE 3

KOC VIETNAM 2022 | 3 + 2 = 1

EPISODE 4

KOC VIETNAM 2022 | Chú Ếch Và Lá Sen

EPISODE 5

KOC VIETNAM 2022 | Make a good deal

EPISODE 6

KOC VIETNAM 2022 | Đa Kênh Đa Tài

EPISODE 7

KOC VIETNAM 2022 | Diamond cuts Diamond

EPISODE 8

KOC VIETNAM 2022 | IT'S ME! CHÍNH LÀ TÔI

Theo dõi KOC Vietnam 2023 tại Facebook Youtube Instagram Tiktok eMail

ORGANIZER

CO-ORGANIZER

OFFICIAL PARTNERS

SPONSORSHIP MARKETING AGENCY

PRODUCTION PARTNER

OFFICIAL MEDIA PARTNER

MEDIA PARTNER

MCN PARTNERS